Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
EKSİK GÜN BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ....
YazarlarBilindiği üzere işverenler ay içinde 30 günden az çalıştırdıkları sigortalıların eksik gün çalışma nedenlerini APHB’ nin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekindeki Eksik Gün Bildirim Formu düzenlemek ve ekine ispat edici belgeleriyle eklemek suretiyle SGK’ ya bildirmek zorundadır. Eksik Gün Bildirim Formları, özel sektör işverenleri için belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar, resmi sektör işverenler ise takip eden ayın 7’sine kadar Kuruma elden vermek veya taahhütlü/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmektedir.

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işyerleri, resmi sektör işyerleri ve 30 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerleri 2012/Nisan ayından buyana Eksik Gün Bildirim Formunu ve eki sigortalıların eksik çalıştıklarını ispat edici belgeleri SGK’ ya vermekten muaf tutulmuşken; özel sektör işyerlerinden 1 ila 29 arasında işçi çalıştıran işyerlerini 2012/Nisan ayından buyana Eksik Gün Bildirim Formu ve eki ispat edici belgeleri düzenleyerek SGK’ ya APHB’ nin verilmesi gereken yasal sürede vermek zorundaydı.

Durum böyleyken, kırtasiyeciliği azaltma ve işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlama adına Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan ve 21.08.2013 tarih 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 2013/Temmuz ayı APHB’nden başlanılarak 10 ve üzerinde işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinin, eksik gün nedenini aylık prim ve hizmet belgesinde belirtmeleri halinde SSİY’ nin 10 nolu ekinde yer alan ‘Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu’ ve eki belgelerini düzenleyip SGK’ ya vermeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. Artık bundan böyle 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinin Eksik Gün Bildirim Formu düzenlemesine gerek yoktur.

Konunun teknik detaylarına girmeden önce konu hakkındaki mevzuatı incelemekte fayda var. Bilindiği üzere sigortalıların hizmetlerinin ay içinde 30 günden eksik bildirilmesi hali Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinin 12, 13 ve 14. fıkralarında düzenlenmiştir. Sözkonusu yönetmelik hükümleri aynen şöyledir:

12) Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

(13) Onikinci fıkrada sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

(14) Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.

Şimdi yukarıdaki mevzuat hükümleri ve yapılan değişiklikleri göz önüne alarak konuyu maddeler halinde inceleyelim:

1. 2013/Temmuz ayı APHB’nden başlanılarak 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerlerinin, eksik gün nedenlerini APHB’ nde belirtmeleri halinde, Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerini Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadır.

2. Buna karşın 1 ila 9 (dâhil) sigortalının bildirildiği aylar için özel sektör işyerleri, eksik gün nedenleri hem APHB’nde belirtecek hem de APHB’nin verilmesi gereken süre içinde Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri düzenleyerek SGK’ ya vereceklerdir.

3. 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte;

-Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar,

-Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar,

-Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar,

hesaplamaya dahil edilecektir.

4. 1 ila 9 (dâhil) arasında işçi çalıştıran özel sektör işyerleri için 2013/Ağustos ayından başlamak üzere Kuruma verilen APHB’ nde sigortalının eksik gün bildirim nedeninin 07-Puantaj olarak kodlanması halinde Kuruma verilecek olan Eksik Gün Bildirim Formunun ekindeki puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması şarttır. Sigortalının imzasının bulunmadığı puantaj kayıtları sadece o sigortalı bakımından geçerli sayılmayacaktır.

5. Buna göre 2013/Ağustos ayından başlanılarak yasal süresi içerisinde SGK’ ya verilen Eksik Gün Bildirim Formu ekindeki Puantaj Kayıtları Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından kontrol edilecek yapılacak kontrollerde; her bir sigortalının imzasının bulunup bulunmadığına bakılacaktır. Örneğin verilen puantaj kayıtlarında 7 sigortalı kayıtlı ve bunlardan 5 tanesinin imzası var 2 tanesinin imzası yok ise; verilen puantaj kayıtları imzası olan 5 sigortalı için geçerli sayılacak, imzası olmayan 2 sigortalı için ise geçerli sayılmayacaktır.

6. Geçmişte uygulamanın nasıl olduğunu kısaca bir hatırlamak adına;

ü 2000/Ocak ila 2011/Ocak ayları arasında :Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri,

ü 2011/Şubat ayı ila 2012/Mart ayı arasında :Kamu işyerleri ile 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri,

ü 2012/Nisan ila 2013/Haziran ayları arasında :30 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri,

ü 2013/Temmuz ayı ve sonrasında ise :10 ve üzerinde işçi çalıştıran özel sektör işyerleri,

Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerini SGK’ ya vermekten muaf tutulmuşlardır.

Eksik gün bildirimde bulunan işverenlerin eksik gün bildirim formunu vermekle yükümlü olup olmadıklarının tespiti sırasında yukarıda belirtilen dönem aralıklarına bakılarak işlem yapılacaktır.

Örnek: 2012/Kasım ayında 15 kişi çalıştıran (A) Ltd.Şti.’ nin ay içinde 30 günden eksik çalışması bulunan sigortalılar için Eksik Gün Bildirim Formunu Kurumumuza vermediği tespit edilmiştir. 2012/Nisan ila 2013/Haziran aylarında 30 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinin Eksik Gün Bildirim Formu vermekten muaf tutulduğu, bahse konu işyerinin ise 15 kişi çalıştırmasından dolayı Eksik Gün Bildirim Formu verme yükümlüsü olduğu nazara alınarak, anılan işverenden eksik bildirilen süreye ilişkin Ek APHB vermesi istenilecektir.

Verilen Eksik Gün Belgelerinin ve Eki Belgelerin Geçerli Sayılmaması Halinde Düzenlenecek Olan Ek APHB’ne İdari Para Cezası Uygulanacak mı?

Bu sorunun cevabı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde saklıdır. Kanun metni aynen şöyledir:

(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

Hukukun temel prensiplerinden biri olan kanun değişikliğinin failin lehine bir durum ortaya çıkarması halinde failin lehine olan kanun hükmünün uygulanacağı ilkesinden yola çıkarak buna göre; 2013/Temmuz ayı APHB’ nden başlanılarak 1 ila 9 (dâhil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, ay içinde 30 günden az çalıştırdığı sigortalıların eksik gün nedenlerini APHB’ne kodlamak ve Eksik Gün Bildirim Formu ile SGK’ ya bildirmekle yükümlü olmaları nedeniyle; 2013/Temmuz (dâhil) öncesi ve sonrası aylara ilişkin Eksik Gün Bildirim Formunu vermekle yükümlü olmasına rağmen vermeyen özel sektör işyerlerinden sadece 1 ila 9 (dâhil) sigortalı çalıştıran işyerleri hakkında, 30 günden az bildirilen sürelere ait işleme alınacak olan Ek APHB için idari para cezası uygulanacaktır.

Öte yandan, eksik gün bildirim formu ve eki belgeleri Kuruma vermekle yükümlü tutulan işyerleri hakkında SSİY’nde yapılan yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından işlendiği tarihte yürürlükte olan hükme göre idari para cezasına muhatap olacaklar hakkında değişen yönetmelik hükmünde lehte bir düzenleme mevcut olması durumunda lehte olan hüküm gereğince idari para cezası uygulanmayacak, tebliğ edilmiş fakat henüz tahsil edilmemiş olan idari para cezaları iptal edilecek, buna karşın tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmeyecektir.

Örnek: (X) Aş’ ye ait tekstil fabrikası işyerinde 52 sigortalının bildirildiği 2010/Ekim (*) ayı APHB’nde (B) sigortalısı için 21-Diğer Ücretsiz İzin kodlamasıyla 12 gün eksik bildirimde bulunulmuştur. Kurum tarafından 01.07.2013 tarihinde yapılan kontrolde Eksik Gün Bildirim Formu ve eki ücretsiz izin belgesinin Kuruma verilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine sigortalının 2010/Ekim ayında Kurumumuza eksik bildirilen 12 günlük hizmetinin tahakkukunun sağlanması için işverenden Ek APHB’ nin 1 aylık süre içinde verilmesi 7201 sayılı kanuna göre 09.08.2013 tarihinde tebliği yapılan iadeli taahhütlü yazı ile istenilmiş olmasına rağmen işveren tarafından sözkonusu Ek APHB’ nin yazının verilmediği varsayıldığında;

(*) 2010/Ekim ayında kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri haricindeki tüm işyerlerinin Eksik Gün Bildirim Formu düzenleme zorunluluğu bulunmasına rağmen örnekteki işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

- Bahse konu döneme ait Ek APHB Kurum tarafından resen düzenlenerek işleme alınacak ve tahakkuk edecek primler 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile işverene bildirilecektir.

- Ancak mevcut yönetmelikte yapılan değişiklik hükmüne göre 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırdığı halde eksik gün bildirimleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere Türk Ceza Kanununun yukarıda yazan hükümleri gereği idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşveren Tarafından Yasal Süresinde Verilmesi Rağmen Yapılan Kontroller Sonucunda Kurumca Geçerli Sayılmayan Eksik Gün Bildirimlerine Ne Gibi İşlem Yapılacaktır.?

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, işverenden eksik bildirilen günlere ilişkin Ek APHB’ nin 1 aylık süre içinde verilmesi 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, Ek APHB’ nin söz konusu yazının tebliğinden itibaren 1 aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yazı ile işverene tebliğ edilecektir.

Eksik bildirilen günlere ilişkin Ek APHB’ nin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işverene ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelere de itibar edilecektir.

İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecektir. Kısmi iş sözleşmesinin, Yönetmeliğin 10 numaralı ekinde yayınlanan “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kuruma verilmiş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme işverenlerden, sözleşme süresi boyunca, her ay tekrar istenilmeyecektir.

Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma vermekle yükümlü tutuldukları halde vermeyen veya vermelerine rağmen Kurumca geçerli sayılmayan işverene gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da belirtilecektir.

İşverenden istenilecek olan Ek APHB’ndeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda daha önce Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek - (A) işverenince 2012/Mart ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısının ve prime esas kazanç tutarının,Sigortalı Gün SPEK İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılış Tarihi Eksik Gün Nedeni
A Sigortalısı 25 900,00 ------- ------- İstirahatli
B Sigortalısı 28 1000,00 ------- ------- Ücretsiz izinli

olduğu ve eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmediği varsayıldığında, işverence düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı (A) sigortalısı için 5 gün, (B) sigortalısı için 2 gün olacak, prime esas kazanç tutarı ise;


 

A Sigortalısı için : 900,00/ 25 gün = 36,00
: 36,00 x 5 gün = 180,00 TL
B Sigortalısı için : 1000,00/ 28 gün = 35,71
: 35,71 x 2 gün = 71,42 TL olacaktır.

Sigortalıların ay içinde 30 günden az çalıştırılması halinde yapılacak olan uygulama yukarıda detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere yapılacak olup tüm işverenlerimize herhangi bir idari para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalmamaları bakımından;


 


Önemle duyurulur.


 


 


Ramazan ELMA


Türkoğlu SGK Müdürü

Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması